zverejnovanie

 

Verejné obstarávanie

 Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s. r. o. so sídlom Hlavná 561, 951 78 Kolíňany (ďalej len VPP SPU, s. r. o.), IČO : 36553069 je právnická osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré majú priemyselný alebo obchodný charakter.

Po zohľadnení príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO), ktoré vymedzujú osoby povinné uplatňovať ZVO má VPP SPU, s.r.o. status osoby podľa § 8 ZVO. Podľa § 8 ZVO je definovaná osoba, ktorá sa stane povinným obstarávateľom, ak sú splnené podmienky uvedené v ods. 1 až ods. 5 uvedeného paragrafu.

Postupy vedúce k uzavretiu zmluvy na dodanie tovaru, uskutočneniu stavebných prác alebo poskytnutie služby, ak sa na jej obstaranie nevzťahuje ZVO upravuje obchodné právo a interná riadiaco-organizačná norma VPP SPU, s.r.o. – Metodický pokyn obstarávania neverejných zákaziek.

Postupy vedúce k uzavretiu zmluvy na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ak sa na jej obstaranie vzťahuje ZVO upravuje ZVO, Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z Programu rozvoja vidieka SR a interná riadiaco-organizačná norma VPP SPU s.r.o. – Smernica verejného obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác.

Zverejnenie termínu otvárania ponúk

1. (17.10.2013) - podlimitná zákazka “ repkový extrahovaný šrot “
   -   termín otvárania ponúk časť “Kritéria “ je stanovený na 18.10.2013 o 8:00 hod. v zasadacej miestnosti strediska Oponice
2. (17.10.2013) - podlimitná zákazka “ Kompletné kŕmne zmesi pre ošípané “
    - termín otvárania ponúk časť “Kritéria“  je stanovený na 18.10.2013 o 8:05 hod. v zasadacej miestnosti strediska Oponice
3. (7.1.2014) - Podlimitná zákazka “ Širokozáberový pivotový zavlažovač “
    - Termín otvárania ponúk časť “ Ostatné “: 8.1.2014 o 10:00 hod v zasadacej miestnosti strediska Kolíňany
4. (7.1.2014) - Podlimitná zákazka “ Rôzne hnojivá “
    - Termín otvárania ponúk časť “ Kritériá “: 9.1.2014 o 9:00 hod. v zasadacej miestnosti strediska Oponice
5. (7.1.2014) - Podlimitná zákazka “ Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka “
    - Termín otvárania ponúk časť “ Kritériá “: 9.1.2014 o 9:15 hod. v zasadacej miestnosti strediska Oponice
6. (7.1.2014) - Podlimitná zákazka “ Fosforečné hnojivá “
    - Termín otvárania ponúk časť “ Kritériá “: 9.1.2014 o 9:30 hod. v zasadacej miestnosti strediska Oponice
7. (7.1.2014) - Podlimitná zákazka “ Liadok amónno – vápenatý”
    - Termín otvárania ponúk časť “ Kritériá “: 9.1.2014 o 9:45 hod. v zasadacej miestnosti strediska Oponice
8. (21.1.2014) - Podlimitná zákazka “Širokozáberový pivotový zavlažovač”
    - Termín otvárania ponúk časť “ Kritériá “: 22.1.2014 o 9.00 hod. v zasadačke administratívnej budovy VPP SPU, s.r.o. v Kolíňanoch
9. (13.2.2014) - Podlimitná zákazka “Diskové brány”
    - Termín časť “ Ostatné “ sa uskutoční 14.2.2014 o 13:00 hod. v zasadacej miestnosti strediska Oponice

Informácie

8.10.2013 - Odôvodnenie nezrušenia použitého spôsobu zákazky (dokument - doc)

5.11.2013 - Podlimitná zákazka “ Vitamíno- minerálne zmesi pre hovädzí dobytok “
Vec: Otváranie časti ponúk “ Kritériá “
Dňa 6.11.2013 o 8:00 hod. v zasadacej miestnosti strediska Oponice sa uskutoční otváranie ponúk časť “ Kritériá “.

14.11.2013 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov - (dokument - docx)

12.12.2013 - Zverejnenie termínu otvárania ponúk časť „Ostatné“ podľa § 41 ods. 1) - (dokument - doc)

13.12.2013 - Podlimitná zákazka : Fosforečné hnojivá
Odôvodnenie nezrušenia použitého spôsobu zadávania zákazky podľa § 46 ods.2 - (dokument - doc)

13.12.2013 - Podlimitná zákazka : Liadok amónno - vápenatý
Odôvodnenie nezrušenia použitého spôsobu zadávania zákazky podľa § 46 ods.2 - (dokument - doc)

13.12.2013 - Podlimitná zákazka : Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka
Odôvodnenie nezrušenia použitého spôsobu zadávania zákazky podľa § 46 ods.2 - (dokument - doc)

13.12.2013 - Podlimitná zákazka : Rôzne  hnojivá
Odôvodnenie nezrušenia použitého spôsobu zadávania zákazky podľa § 46 ods.2 - (dokument - doc)

6.2.2014 INFORMÁCIA - podľa § 44 ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v podlimitnej zákazke na predmet zákazky „ Širokozáberový pivotový zavlažovač „ (dokument - doc)

6.2.2014 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Podlimitná zákazka: Rôzne hnojivá
- verejný obstarávateľ povolil deliť predmet zákazky
- úspešný uchádzač Alchem, s.r.o., Hlbocká cesta 1034, 905 01 Senica na tovary: Vinazote, Mycosol
- úspešný uchádzač Legusem, s.r.o., Partizánska 401, 916 24 Horná Streda na tovary: DASA, Microstar PZ, Močovina

Podlimitná zákazka: Liadok amónno – vápenatý
- úspešný uchádzač Legusem, s.r.o., Partizánska 401, 916 24 Horná Streda

Podlimitná zákazka: Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka
- úspešný uchádzač Legusem, s.r.o., Partizánska 401, 916 24 Horná Streda

Podlimitná zákazka: Fosforečné hnojivá
- úspešný uchádzač Legusem, s.r.o., Partizánska 401, 916 24 Horná Streda

 

 

2010©VPPSPU