zverejnovanie

 

Verejné obstarávanie

 Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s. r. o. so sídlom Hlavná 561, 951 78 Kolíňany (ďalej len VPP SPU, s. r. o.), IČO : 36553069 je právnická osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré majú priemyselný alebo obchodný charakter.

Po zohľadnení príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO), ktoré vymedzujú osoby povinné uplatňovať ZVO má VPP SPU, s.r.o. status osoby podľa § 8 ZVO. Podľa § 8 ZVO je definovaná osoba, ktorá sa stane povinným obstarávateľom, ak sú splnené podmienky uvedené v ods. 1 až ods. 5 uvedeného paragrafu.

Postupy vedúce k uzavretiu zmluvy na dodanie tovaru, uskutočneniu stavebných prác alebo poskytnutie služby, ak sa na jej obstaranie nevzťahuje ZVO upravuje obchodné právo a interná riadiaco-organizačná norma VPP SPU, s.r.o. – Metodický pokyn obstarávania neverejných zákaziek.

Postupy vedúce k uzavretiu zmluvy na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ak sa na jej obstaranie vzťahuje ZVO upravuje ZVO, Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z Programu rozvoja vidieka SR a interná riadiaco-organizačná norma VPP SPU s.r.o. – Smernica verejného obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác.


2010©VPPSPU